Blýskavka mramorovaná - Phlogophora meticulosa (Linnaeus, 1758) 

Blýskavka mramorovaná - Phlogophora meticulosa, Střevač (X, 2009)
Blýskavka mramorovaná - Phlogophora meticulosa, Střevač (X, 2009)